Morse Project

Morse Project = ARRAY - FOR LOOP

int durations []={200, 200, 200, 600, 600, 600, 200, 200, 200}; int=type of variable, sin decimales (float - con decimales) durations= Variable name []= array [0]= first element 0 index (ex.- first 200=0, second 200=1, third 200=2, fouth 600=4...) pointer to an addreess of memory print= imprimeix continuament println= linea a linea bucle for= inteligent form of repeating the instructions we want x times. Escribir en este caso 9 cosas en una vez serial begin,= velocitat que va la transmisió a la placa Serial.printh(duartion[i]); void setup (){ Serial.begin (9600); for (int i=0, i< 9, i++){ Serial.Println (durations [i]); } delay (1400); void loop(){} const int ledPin=13 int durations []={200, 200, 200, 600, 600, 600, 200, 200, 200}; void setup(){ pinqyMode (ledPin, OUTPUT); } void loop(){ for (in i= 0; i< 9 i++){ flash (durations [i]; } delay (1400); } void flash (int delay Period) { digitalWrite (ledPin, HIGH); delay(delayPeriod); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(delayPeriod); } ARRAY - FPR LOOP( BUCLE FOR) const int ledPin=13 int durations [] = {200, 200, 200, 600, 600, 600, 200,200,200}; void setup(){ pin Mode(ledPin, Output); } void flash(int delayPeriod){ digitalWrite(ledPin,HIGH); delay(delayPeriod); digitalWrite(ledPin, LOW); delay(delayPeriod); } void loop(){ for(int i= 0, i < 9, i++){ //Si no sabem la lonngitud, podem posar en comptes de 9 el nom de l'Array.length (en aquest cas seria durations.length) //El paràmetre delay period es un número sencer o un conjunt de números sencer o array. //El la funció principal del codi que en altres llenguatges es coneix com a main en aqeust cas s'anomena loop. El nom de loop en aquets cas es obligatori i es una funció que es repetira sempre i no parara mai i es papara si desconnecti el microconntrolador //durations[i] significa: durations[0], durations[1], durations[2], durations[3], durations[4], durations[5], durations[6], durations[7], durations[8]. Que vol dir 200, 200, 200, 600, 600, 600, 200, 200, 200. Amb aquest números els cridem amb la funció flash perque la funció flash depén d'un paràmetre, el paràmetre es deia dependPeriod, pero l'hem substituit per l'array de durations. flash(durations[i]); } delay(1400); }

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!